S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním stránok s tým súhlasíte. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení prehliadača.

Tovar v akcii:

naša cena 305,00 €

Najpredávanejšie

naša cena 109,00 €
naša cena 60,00 €
naša cena 60,00 €

Všetko o nákupe » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi kupujúcimi a predávajúcim firmou Šport Profesionál s.r.o., sídlo Rubínová 2, 040 11 Košice, prevádzka Popradská 15, 040 11 Košice, IČO : 36207535, IČ DPH : SK2020053882, Registrácia na okresnom súde Košice I, oddiel Sro vložka č. 7956/V.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

Kupujúcimi môžu byť fyzické alebo právnické osoby, podľa rozdelenia maloodberatelia a veľkoodberatelia.

Objednávanie tovaru

Zadaním on-line objednávkového formulára formou e-shopu kupujúci záväzne vyjadruje svoj záujem zakúpiť objednaný tovar na našej internetovej adrese www.professionalsport.sk. Objednávka musí obsahovať

 • údaje o kupujúcom, meno a priezvisko, názov firmy a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČO, DIČ, registráciu platcu DPH, telefonické alebo e-mailové spojenie
 • názov a kódové označenie tovaru, jeho množstvo, presnú adresu pre dodanie tovaru, termín a spôsob platby

Kúpa tovaru

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

Zrušenie a zmena objednávky

Zrušenie objednávky je nutné zrealizovať z podnetu objednávajúceho najneskôr do 24 hodín od zadania objednávky telefonicky na čísle 055-6221303 alebo e-mailom na info@professionalsport.sk.

Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku, resp. ak dôjde k technickej chybe napr.: produkt za cenu 0 eur a iné, kupujúceho v celom rozsahu alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Cena tovaru

Cena tovaru sa riadi aktuálnym maloobchodným, alebo veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri množstevných odberoch sa predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim na osobitných cenových a platobných podmienkach

Spôsoby platby

Spôsob platby je možný realizovať hotovostnou úhradou formou dobierky zaslanou kuriérskou spoločnosťou alebo formou predplatby zálohovou faktúrou, kde po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho je tovar zaslaný na adresu odberateľa.

Doručenie tovaru

Prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou na Vami udanú adresu.

 • Pre maloobchodný odber poštovné a balné pri objednávke prostredníctvom Slovenskej pošty si účtujeme sumu 4 EUR s DPH. Prostredníctvom kuriérskej služby sumu 7 EUR s DPH.

Dodacie lehoty

Ak je tovar na sklade kupujúci ho obdrží prepravnou (kuriérskou) službou resp. poštou do 48 hodín od potvrdenia objednávky alebo 48 hodín od obdržania úhrady zálohovej faktúry. Ak sa stane, že si zákazník vyberie tovar, ktorý nie je na sklade – bude našim pracovníkom informovaný o približnom čase naskladnenia, prípadne si môže kupujúci vybrať iný tovar, alebo môže tento produkt z objednávky stornovať. Ak už bol tento tovar zaplatený predfaktúrou, peniaze mu budú vrátené v riadnom čase.

Nadobudnutie tovaru

Kupujúci pre prebraní tovaru obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru, príjmový pokladničný doklad, prípadne dodací list a záručný list). Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

Dopravné podmienky

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku ihneď oznámte telefonicky, e-mailom predávajúcemu na telefónne číslo : 055-6221303 a ihneď spísať zápis o škode s dopravcom, a tento zápis zaslať faxom na číslo : 055-6221303 alebo e-mailom na adresu jozef_strkolec@yahoo.comPredávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby resp. pošty.

Ostatné ujednania

Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho ako i na jeho internetových stránkach.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho ako i reklamačným poriadkom predávajúceho a s týmito súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy

Pri zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronickou poštou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Tovar je možné poslať len KURIÉROM priamo na adresu prevádzky: Šport Profesionál s.r.o., Popradská 15, 040 11 Košice. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je

Šport Profesionál s.r.o., sídlo Rubínová 2, 040 11 Košice, prevádzka Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO : 36207535, IČ DPH : SK2020053882, Registrácia na okresnom súde Košice I, oddiel Sro vložka č. 7956/V

Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciuak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje :

 • meno a priezvisko
 • úplná poštová adresa
 • adresa elektronickej pošty
 • telefónne číslo ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pre registrácii naviac nasledujúce údaje :
 • meno firmy
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH (ak je firma platcom dane z pridanej hodnoty)
 • telefonický kontakt

Tieto údaje umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami a identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím, neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Bezpečnosť Vašich osobných alebo firemných údajov má v našej firme najvyššiu prioritu a prispieva k Vašej celkovej spokojnosti s našimi službami. Firma Professional Šport s.r.o. neposkytuje získané údaje iným sú používané len na vnútorné účely a chránené proti zneužitiu. Adresy kupujúceho sa poskytujú len prepravnej službe.

Poskytnuté osobné údaje firma Šport Profesionál s.r.o. nezverejňuje

 • osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretej osobe (okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon),
 • prevádzkovateľ stránky poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov bez ich vedomia.
 • poskytnuté osobné údaje nie sú prenášané mimo územia Slovenskej republiky subjektom so sídlom alebo s trvalým pobytom v cudzine.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

ZGVkNmUxY