S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním stránok s tým súhlasíte. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení prehliadača.

Tovar v akcii:

naša cena 350,00 €
naša cena 58,00 €
naša cena 255,00 €

Najpredávanejšie

naša cena 89,99 €
naša cena 60,00 €
naša cena 65,00 €

Všetko o nákupe » Ochrana údajov
Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Prehlásenie

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese našej kontaktnej osoby jozef_strkolec@yahoo.com.

Táto osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov.. Nie je možné si vyžiadať spôsob spracovania osobných údajov inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Vaše osobné údaje Osobné údaje spracovávame v prípade ak:

 • Ak ste návštevníkom našej webovej stránky
 • Súhlasili ste so zasielaním noviniek formou e-mailu
 • Objednali alebo pravidelne si objednávate tovar z našej stránky

Vaše údaje spracovávame v rozsahu

 • E-mail
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • Štát
 • Číslo mobilného telefónu

Účelom, za akým spracovávame Vaše osobné údaje

 • Informujeme Vás o našich novinkách
 • Vedieme si evidenciu žiadostí, ktoré ste nám zaslali, aby ste sa dozvedeli, ako je to skutočne s Vašimi osobnými údajmi a ako ich chránime proti zneužitiu
 • Evidujeme si zákazníkov, ktorí od nás nakúpili tovar

Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Ihneď ako požiadate o zrušenie spracovania Vašich osobných údajov, bude Vám vyhovené a Vaše údaje už nebudú súčasťou našej databázy. Dĺžka spracovania osobných údajov je závislá od toho, či nám to prikazuje zákon, alebo ako dlho si to prajete vy. Vymazanie osobných údajov, ktoré ste použili pri objednávaní tovaru si musíme ponechať z dôvodu, že nám to prikazujú iné právne nariadenia a zákony Slovenskej republiky.
V prípade, ak si neprajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje od určitého dňa a už viac nechcete byť informovaní ani o našich novinách, viete to urobiť jednoducho:

 1. Napíšete nám na kontaktnú mailovú adresu.
 2. Osobne sa odhlásite z odoberania noviniek vo svojom konte na stránke.
 3. Osobne zrušíte svoje konto a tým vymažete všetky vaše údaje z našej databázy.
 4. Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami. Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktoré v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom. Okrem sprostredkovateľom, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín.

Vaše práva

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac. Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad ( EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť.
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku funkcie, zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru.
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh.
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení citovaného zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov.
 • Všetci akceptujeme poučenie o dôsledkoch protispoločenskej činnosti, ktorá určuje pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní totožnosti osoby, ktorá podnet podala podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Zákon o protispoločenskej činnosti.

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018. V prípade zmeny, alebo novelizácia zákona Vás budeme na tomto miesto včas informovať.

YmE4OTA0M