S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním stránok s tým súhlasíte. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení prehliadača.

Tovar v akcii:

naša cena 20,00 €

Najpredávanejšie

naša cena 410,00 €
naša cena 109,00 €
naša cena 65,00 €

Všetko o nákupe » Reklamácie a vrátenie
Reklamácie a vrátenie

Vrátenie tovaru

Na vrátenie tovaru, ktorý ste zakúpili v našom eshope máte 14 dní. Tovar musí byť v stave v akom vám bol doručený (nesmú chýbať vysačky prípadne originálny obal). Zabalený tovar pošlite na adresu predajne:

Professional šport, s.r.o

Popradská 15

04011, Košice

Slovensko

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je Šport Profesionál s.r.o., sídlo Rubínová 2, 040 11 Košice, prevádzka Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO : 36207535, IČ DPH SK2020053882. Registrácia na okresnom súde Košice I, oddiel Sro vložka č. 7956/V

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

d. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

2. Práva kupujúcich

a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

c. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Záručné podmienky

a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

4. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje v prevádzke Predávajúceho (reklamáciu zašlite poštou alebo prepravnou spoločnosťou).

b. Správa o reklamácii musí obsahovať:

  • číslo faktúry
  • presný názov tovaru
  • Vaše meno a telef. číslo /kontakt/

c. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady Tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

d. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

e. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

f. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie ju obratom zašle Kupujúcemu (poštou alebo prepravnou spoločnosťou).

g. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

  • porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
  • používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň našou povinnosťou je na svojom webovom sídle uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

5. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 02.02.2015.

MDE5NzlmZ